Portál KIS

Anketa
Zaslouží si zemědělci daňovou úlevu v podobě tzv. zelené nafty, tak jako většina zemí v EU?
Hlasovalo 22150 lidí


Josef Radílek, 26. říjen 2012
Změny pravidel u Místních akčních skupin

Aktualizace Pravidel IV. 1.1 Místní akční skupina a IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Dne 24. 10. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl aktualizaci Pravidel IV. 1.1 Místní akční skupina a IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie, včetně Metodiky pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV. 1. 2. Tato aktualizace se vztahuje na Žádosti o dotaci zaregistrované v rámci 18. kola příjmu žádostí.

Pravidla IV. 1.1 nabývají platnosti dnem schválení a podpisu ministra zemědělství a účinnosti dne 1. 1. 2013, kromě kapitoly č. 8. Kapitola č. 8 Povinnosti MAS při administraci projektů opatření IV. 1.2 nabývá účinnosti po ukončení 17. kola příjmu žádostí o dotaci v PRV ČR 2007- 2013. Pravidla IV. 1.2 nabývají platnosti dnem schválení a podpisu ministra zemědělství a účinnosti dne 24. 10. 2012 (po ukončení 17. kola příjmu Žádostí o dotaci v PRV).

V aktualizovaném znění Pravidel dochází zejména ke změnám, které vyplývají ze zkušeností z dosavadní administrace jednotlivých opatření, či o formální úpravy textu.

V rámci Pravidel opatření IV. 1. 1 Místní akční skupina došlo k vyškrtnutí bankovních poplatků ze Způsobilých výdajů, dále byly doplněny některé povinnosti, které MAS musí naplnit i po roce 2013, a byly poupraveny sankce pro nesplnění povinností.

V rámci změn Pravidel opatření IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie došlo především k úpravě definice příjemce dotace.

V návaznosti na aktualizovanou Metodiku finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, se z Programu rozvoje venkova vylučují subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele.

Dále byla zrušena projektová dokumentace jako způsobilý výdaj a také dochází k dílčím změnám ve způsobilých výdajích u jednotlivých opatření a podopatření.

Zdroj: Mze


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 394
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář