Portál KIS

Anketa
Zaslouží si zemědělci daňovou úlevu v podobě tzv. zelené nafty, tak jako většina zemí v EU?
Hlasovalo 22148 lidí


Josef Radílek, 3. únor 2012
Správa obce

Přichází soumrak vesnických plesů?

Zimní sezóna je obdobím plesů a zábav. Různé spolky a místní zájmová sdružení, které tyto společenské události často pořádají,  organizují pro zajištění prostředků na činnost různé tomboly. Ceny do tombol zajišťují buď sponzorsky nebo z vlastní činnosti. Tomboly jsou velmi oblíbené a jednoznačně zpestřují kulturní život v obcích.

Od 1. ledna 2012 je nově nastaven systém zdaňování loterií a jiných podobných her. Tzv. JIM však přinesl také podstatnou změnu ve správních poplatcích. Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je v položce 21 přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry zpoplatněno správním poplatkem v jednotné výši 5000 Kč. Zákon o loteriích (konkrétně ustanovení § 2 písm. b z.č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pak pod termín „loterie a jiné podobné hry“ vztahuje i tomboly, při nichž se do slosování zahrnou pouze prodané losy.

 

Současně podléhají tomboly i odvodové povinnosti podle části VI. zákona o loteriích. Podle zákona by každý provozovatel, tedy i organizátor tomboly na plese, měl podat po skončení kalendářního čtvrtletí hlášení k odvodu z loterií a zaplatit zálohu. V tomto hlášení musí specifikovat dílčí základ odvodu, což je částka, tvořená převisem mezi úhrnem vsazených částek (v případě tomboly cenou losů) a úhrnem vyplacených výher. Po skončení odvodového období, kterým je kalendářní rok, musí organizátor ještě podat odvodové přiznání. Hlášení k odvodu se podává do 25ti dnů po skončení kalendářního čtvrtletí a odvodové přiznání do 2 měsíců po skončení příslušného odvodového období. Ministerstvo financí pak přislíbilo zveřejnit v dostatečném předstihu formuláře potřebné pro hlášení k odvodu tak, aby všichni provozovatelé mohli řádně tuto svoji povinnost splnit.

 

Jak ocenit dary do tomboly?

Zjistit úhrn vsazených částek je jednoduché – stačí vynásobit počet skutečně prodaných losů x jejich cena. Aby však mohla být stanovena výše odvodové povinnosti, kterou zákon nastavil na 20% pro dílčí základ odvodu podle § 41c písm. d) zákona o loteriích, musí organizátor ocenit jednotlivé výhry v tombole. Otázkou zůstává jak, když většinu z nich věnovali sponzoři – rybáři, myslivci aj.? Podle předběžného vyjádření Generálního finančního ředitelství nebude aplikována oceňovací legislativa. V mnoha případech by to bylo velmi nepraktické nebo dokonce nemožné. Nepraktičtějším řešením je tedy požádat sponzora o vyjádření k ceně daru věnovaného do tomboly, nebo dar ocenit cenou tzv. „obvyklou“. Počet výher a jejich celková hodnota (samozřejmě ne v podobě konkrétních jednotlivých položek) musí být uvedena ve správním rozhodnutí o povolení tomboly.

 

A co dál s tombolou?

Tomboly s herní jistinou do 50.000 Kč povoluje obecní úřad příslušné obce. Herní jistinou se přitom rozumí násobek počtu vydaných (tedy nikoliv skutečně zakoupených) losů a prodejní ceny za jeden los. Úhrnná cena výher v tombole pak nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% této herní jistiny. V případě např. herní jistiny 20 000 Kč činí nejnižší možný součet výher 4.000 Kč a nejvyšší 10.000 Kč. Rozdíl mezi cenou za zakoupené losy a úhrnnou cenou za vydané výhry pak podléhá odvodu ve výši 20%.

 

Pro obce a místní spolky je jednoznačně výhodná tombola s herní jistinou do 20.000 Kč, neboť pak nemusí být přítomen zástupce orgánu státního dozoru při veřejném losování. V případě tombol s herní jistinou nad 20 000 Kč totiž musí být přítomen orgán státního dozoru, který osvědčuje průběh losování na protokolu.

 

Zákon o loteriích (v ustanovení § 6 odst. 4) však také připouští, aby u tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace, obec rozhodla výjimečně o podmínkách provozování tombolou podle vlastního uvážení a místních poměrů. Při pořádání plesů v rámci tzv. spolkového života obec tedy dle našeho názoru může nastavit podmínky pro pořádání tomboly, např. může stanovit, že se na tuto tombolu nevztahuje požadavek zákonného poměru úhrnné ceny výher ku herní jistině dle ustanovení § 6 odst. 3 zákona o loteriích.

 

Namísto tomboly mohou organizátoři také uspořádat soutěž, anketu nebo jinou akci o ceny, kdy se organizátor zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem, nepeněžité výhry. Ty u jednoho provozovatele v jednom kalendářním roce nesmějí přesáhnout částku 200.000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nesmí přesáhnout 20.000 Kč. Pořádání takových akcí je potřeba oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu (ve smyslu vyhlášky MF č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií) nejpozději 15 dní předem. Oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky není zpoplatněna. Samo ministerstvo financí tento postup nepřímo provozovatelům tombol posvětilo. Řešením by tedy mohlo být při vstupu na ples číslovat přijaté vstupenky. Kdo projeví zájem zůčastnit se soutěže o ceny, ten může zaplatit drobný poplatek za "vhoz" ústřižku své vstupenky do slosovací nádoby. Namísto tomboly tak proběhne pouze slosování o ceny, které není podrobeno tak přísné právní úpravě.

 

Zákon o loteriích v platném znění pak také dovoluje, aby jeden pětitisícový správní poplatek sloužil pro organizování více tombol. Místní spolky se tedy mohou domluvit a poplatek zaplatit pro všechny plesy najednou. Nezprošťuje je to ale povinnosti odvést výše zmíněný odvod ve výši 20 % dle zákona.

 

Zdroj: SMO


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 565
Autor Nadpis Datum
Marna    LVvNDVNUdR 19:31 25. únor 2012
Watiu    chYqzboN 15:13 26. březen 2012
Dimas    XxYDHsDrTZCPNx 23:39 26. březen 2012
Pari    kPzGaBOvekBHSSir 03:25 27. březen 2012
Renata    cOaoEVCXmrMGjkXm 07:42 27. březen 2012